sipkadole

Stred 1

Na pracoviská spoločností skupiny Envien Group: ENVIRAL, a.s., MEROCO, a.s., Poľnoservis, a.s., RT LOGISTIC, a.s., ENAGRO, a.s., BPS Hubice, s. r. o., Centrum výskumu a vývoja, s. r. o., A2 EXIM, spol. s r.o. so sídlom Trnavská cesta, Leopoldov (ďalej len „Spoločnosti skupiny EG”) za účelom výkonu pracovných činností môže vstúpiť iba osoba, ktorá bola preukázateľne oboznámená so Všeobecnou príručkou prevencie pre dodávateľov (ďalej len „Príručka“) a platnou vstupnou trvalou kartou (pre práce vykonávané opakovane) alebo tzv. dočasnou kartou (pre jednorazové práce)*.

*Táto požiadavka neplatí pre osoby vstupujúce do areálu a na pracoviská Spoločností skupiny EG za účelom napr. návštevy, stretnutí a pod. (tzn. bez priameho výkonu pracovných činností, napr. údržba, oprava, čistenie, odbery vzoriek, kontrolná činnosť,...). Tieto osoby podliehajú návštevnému režimu vstupu do areálu, pričom sa po pracoviskách vždy pohybujú v sprievode zodpovedného zamestnanca Spoločnosti skupiny EG.

Účelom Príručky je definovať pravidlá a zásady prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) v spoločnostiach skupiny Envien Group.

Dodávatelia prác (právnická osoba a jej zamestnanci/subdodávatelia/samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)) sú povinní dodržiavať pri výkone prác na pracoviskách Spoločností skupiny EG pravidlá popísané v tejto Príručke. Týmto nie sú dotknuté ich ostatné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy pre výkon ich činností.

A. Oboznámenie a informovanie pracovníkov dodávateľa

Pravidelné ONLINE termíny školení prostredníctvom MS TEAMS sa vykonávajú:

Pondelok: 13:00 – 14:00 hod.
Streda:   13:00 – 14:00 hod.

Objednať sa na ONLINE školenie môžete na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

B. Zaslanie dokumentácie pred zahájením prác

Pre vystavenie vstupných kariet žiadame o zaslanie nasledujúcej dokumentácie v elektronickej podobe:
• riadne podpísanej Prezenčnej listiny z oboznámenia zo všeobecnej príručky prevencie a odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadke,
• riadne podpísaného Čestného prehlásenia a poverenia.

SCAN dokumentov zasielajte minimálne tri pracovné dni pre začatím prác na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

C. Kontakty, ktoré si zapíšte do svojich telefónov:

Oddelenie BOZP +421 907 809 096, +421 905 530 765
Environmentalista +421 905 606 730
Údržba ENV +421 918 345 060, +421 918 147 745
Údržba MRC, PLN +421 908 669 598, +421 918 591 826
   
Velín ENVIRAL +421 918 360 132
Velín MEROCO +421 918 805 492
Velín POĽNOSERVIS +421 917 406 598

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úraz, požiar, nehoda, havária, nebezpečná udalosť, resp. skoronehoda), kontaktujete príslušný VELÍN spoločnosti, kde udalosť vznikla:

Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí ENVIRAL +421 33 7352 410
Linka ohlasovne mimoriadnych udalost ENVIRAL SILO +421 33 7352 491
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí MEROCO +421 33 7352 420
Linka ohlasovne mimoriadnych udalostí POĽNOSERVIS +421 33 7352 430

Dokumenty BOZP/OHS Documents (je potrebné kliknúť na text Dokumenty BOZP a až potom sa zobrazia PDF a ZIP súbory uvedené nižšie, it is necessary to click on the text OHS Document, then will the PDF and ZIP files shown below appear)

SVK verzia
Všeobecná príručka prevencie pre dodávateľov

Prezenčná listina z oboznámenia zo všeobecnej príručky prevencie a OP PAH
Čestné prehlásenie a poverenie
Systém vydávania povolenia na práce
Situačné mapy výrobných závodov
Žiadosť o povolenie umiestnenia MJ, DEZ


ENG verzia
General Prevention Manual for Contractors

Attendance Sheet of familiarisation with the General Prevention Manual and PT FAP
Sworn Affidavit and Authorisation
System of Issuing Permits for Works
Map of Production Plants
Application for Permission to Place MU, TEE

tvorba web stránok